دانشکده مهندسی مکانیک- ارائه گزارش مرحله ای دکترا
ارائه گزارش مرحله ای دانشجویان دکترا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

    برنامه زمانبندی گزارشات مرحله ای نیمسال دوم  ۹۹-۹۸  (روزانه)
    برنامه زمانبندی گزارشات مرحله ای نیمسال دوم  ۹۹-۹۸ (پردیس)

(تحویل فرم مجوز دفاع از گزارشات  مرحله ای، ۱۰ روز قبل از دفاع  که به امضای اساتید رسیده است به دفتر تحصیلات تکمیلی الزامی است.در صورت عدم رعایت مدت زمان ذکر شده چنانچه جلسه گزارشات برگزار نگردد، مسئولیت عدم برگزاری جلسه و اطلاع به اساتید به عهده دانشجو می باشد.)   

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.5729.6582.fa
برگشت به اصل مطلب