دانشکده مهندسی مکانیک- تقویم آموزشی دانشکده
تقویم آموزشی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول ۰۰-۹۹

  ردیف

  فعالیت

  محدوده زمانی

  ۱

  ثبت نام و اخذ واحد

  دوشنبه ۹۹/۶/۲۴لغایت چهارشنبه ۹۹/۶/۲۶

  ۲

  شروع کلاسها

  شنبه ۹۹/۶/۲۹

  ۳

  حذف و اضافه کارشناسی

   شنبه ۹۹/۷/۵لغایت یکشنبه ۹۹/۷/۶

  ۴

حذف و اضافه تحصیلات تکمیلی    شنبه ۹۹/۷/۵لغایت یکشنبه ۹۹/۷/۶

  ۴

  شروع حذف اضطراری

 شنبه ۹۹/۷/۱۲

  ۵

  آخرین مهلت حذف اضطراری

  سه شنبه ۹۹/۱۰/۹

  ۶

  پایان کلاسها

  پنج شنبه ۹۹/۱۰/۱۱

  پایان کلاسهای پردیس

  ۷

  امتحانات آزمایشگاها و کارگاهها

  شنبه ۹۹/۱۰/۱۳چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۷

  ۸

  امتحانات پایان نیمسال

  شنبه ۹۹/۱۰/۲۰لغایت شنبه ۹۹/۱۱/۴

  ۹

  پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی

   دوشنبه ۹۹/۱۱/۱۳

  ۱۰ پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی ارشد

  جمعه ۹۹/۱۱/۲۴

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=16.5705.6550.fa
برگشت به اصل مطلب