دانشکده مهندسی مکانیک- تقویم آموزشی دانشکده
تقویم آموزشی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول 96-95

  ردیف

  فعالیت

  محدوده زمانی

  1

  ثبت نام و اخذ واحد

  شنبه 95/6/13لغایت چهارشنبه 95/6/17

  2

  شروع کلاسها

  شنبه 95/6/20

  3

  حذف و اضافه کارشناسی

  شنبه 95/6/27لغایت دوشنبه 95/6/29

  4

حذف و اضافه تحصیلات تکمیلی    یکشنبه 6/21/ 94 لغایت چهارشنبه 95/6/24

  4

  شروع حذف اضطراری

 شنبه 95/7/03

  5

  آخرین مهلت حذف اضطراری

  چهارشنبه 95/10/1

  6

  پایان کلاسها

  چهارشنبه 95/10/8

  پایان کلاسهای پردیس   پنجشنبه 95/10/9

  7

  امتحانات آزمایشگاها و کارگاهها 

  شنبه 95/10/11لغایت چهارشنبه 95/10/15

  8

  امتحانات پایان نیمسال

  شنبه 95/10/18 لغایت چهارشنبه 95/10/29

  9

پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی     یکشنبه 95/11/10
  10 پایان مهلت ارسال نمرات تحصیلات تکمیلی   پنجشنبه 95/11/21

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=16.5705.6550.fa
برگشت به اصل مطلب