دانشکده مهندسی مکانیک- کارمندان
کارمندان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
  کارمندان   داخلی
اسدزاده   احمد ۲۹۳۸
اصغری   الهام   ۸۹۹۰
الهی الهه ۸۹۴۲
امیری کردستانی معصومه ۸۹۰۰
   بختیاری    فاطمه   ۸۹۸۳
خادم    فریدون   ۲۹۳۸
خیری مهدی ۲۹۳۲
  سعادت   نیلوفر   ۸۹۳۹
  سیلانی   ربابه   ۸۹۰۳
  شاهینی   شعیب   ۲۹۵۲
شهری سیمین دخت ۸۹۰۱
  صدر   ساناز   ۸۹۷۶
  صدیقی   یداله   ۲۹۵۲
  صفاری   طاهره   ۸۹۸۴
  فرهمندی   جواد   ۲۹۳۸
  کرمانی تنها   سهیلا   ۸۹۵۱
  محمودوند   محمد   ۲۹۳۹
مقتدر کاظم ۸۹۳۴
  ملک خسروی   بهرام   ۸۹۳۹
  ملکی   سیروس   ۲۶۴۲
  موسی خانی   مصطفی   ۲۹۴۱
  هاشمی   فرشته   ۸۹۷۸
یوسف زاده روشنک ۸۹۳۷
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.3862.4024.fa
برگشت به اصل مطلب