دانشکده مهندسی مکانیک- کارمندان
کارمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  کارمندان   داخلی
اسدزاده   احمد 2938
اصغری   الهام   8990
امیری کردستانی معصومه 8900
   بختیاری    فاطمه   8983
خادم    فریدون   2938
خیری مهدی 2932
  سعادت   نیلوفر   8939
  سیلانی   ربابه   8903
  شاهینی   شعیب   2952
  شریعت زاده   جاسم   8935
شهری سیمین دخت 8901
  صدر   ساناز   8976
  صدیقی   یداله   2952
  صفاری   طاهره   8984
  فرهمندی   جواد   2938
  کرمانی تنها   سهیلا   8951
  محمودوند   محمد   2939
مقتدر کاظم 8934
  ملک خسروی   بهرام   8939
  ملکی   سیروس   2642
  موسی خانی   مصطفی   2941
  هاشمی   فرشته   8978
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.3862.4024.fa
برگشت به اصل مطلب