دانشکده مهندسی مکانیک- کارمندان
کارمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  کارمندان   داخلی
  اسدزاده   احمد 2938
  اصغری   الهام   8990
امیری کردستانی معصومه 8900
   بختیاری    فاطمه   8983
    بیات   حسن   8937
  جعفرپوریان   محمد   8942
   جلیلی    اکرم   8994
  حمیدی   رحمان   8950
   خادم    فریدون   2983
خیری مهدی 8921
  سعادت   نیلوفر   8939
  سیلانی   ربابه   8903
  شاهینی   شعیب   2952
  شریعت زاده   جاسم   8935
شهری سیمین دخت 8901
  صدر   ساناز   8990
  صدیقی   یداله   2952
  صفاری   طاهره   8984
  فرهمندی   چواد   2938
  کرمانی تنها   سهیلا   8951
  گلمکانی (بازنشسته)   عباس   8921
  متولی   سید موسی   8971
  محمودوند   محمد   2939
مقتدر کاظم 8934
  ملک خسروی   بهرام   8939
  ملکی   سیروس   2952
   موسوی    سید احمد   2940
  موسی خانی   مصطفی   2941
  هاشمی   فرشته   8978
  یوسف زاده   روشن   8959
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.3862.4024.fa
برگشت به اصل مطلب