دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.3860.4020.fa
برگشت به اصل مطلب