دانشکده مهندسی مکانیک- مدیر گروه
مدیر گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر گروه آموزشی

- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدمات ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده

- ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه

- نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی

- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها، مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است

- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

- پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه رأساً یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

- ارزیابی کیفیت فعالیت سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده

-ارزشیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده با توجه به حضور و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و اجرائی

- پیشنهاد نصب و عزل سرپرستان کارگاهها و آزمایشگاههای تحت سرپرستی به رئیس دانشکده

- بررسی و تأیید مدارک ترفیعات افقی و عمودی اعضای هیات علمی گروه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.3856.4016.fa
برگشت به اصل مطلب