دانشکده مهندسی مکانیک- موفقیت ها
موفقیت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

-

عضو هیأت علمی

عنوان کسب شده

سال

AWT IMAGE

مجیدرضا آیت اللهی

استاد ممتاز دانشگاه

1396

 

 

 

 

AWT IMAGE

محمودمهرداد شکریه

استاد ممتاز دانشگاه

1395

 

 

 

 

AWT IMAGE

محمودمهرداد شکریه

جایزه علامه طباطبایی

1394

 

 

 

 

AWT IMAGE

محمودمهرداد شکریه

فناور برتر استان تهران

1394

-

AWT IMAGE

محمودمهرداد شکریه

پژوهشگر نمونه کشور در رشته مهندسی مکانیک

1394

-

AWT IMAGE

مجیدرضا آیت اللهی

استاد نمونه کشور

1393

 

 

 

 

AWT IMAGE

نوروزمحمد نوری

رتبه دوم جشنواره بین المللی خوارزمی

1388

 

 

 

 

AWT IMAGE

محمدحسن شجاعی فرد

استاد نمونه کشور

1386

 

 

 

 

AWT IMAGE

محمودمهرداد شکریه

استاد نمونه کشور

1385

 

 

 

 

AWT IMAGEAWT IMAGE

محمودمهرداد شکریه
امیرحسین دوائی مرکزی

رتبه سوم جشنواره بین المللی خوارزمی

1385

 

 

 

 

AWT IMAGE

محرم حبیب نژاد

استاد نمونه کشور

1384

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.2566.2757.fa
برگشت به اصل مطلب