دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعات تماس با دفتر پژوهش
دفتر پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
کارشناس پژوهشی: طاهره صفاری
شماره اتاق: 221
آدرس پستی: ایران، تهران، نارمک،
دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
دفتر پژوهش
تلفن: 50-77240540     داخلی:  8984
پست الکترونیکی: meresearchiust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.2563.2753.fa
برگشت به اصل مطلب