جناب آقای مهندس مهدی حلبیان دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، از رساله خود با عنوان «مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند اثر گذاری بر روی توزیع تنش مکانیکی در بافت تومور متخلخل الاستیک با استفاده از میدان و سیال مغناطیسی»‏‎ ‎به راهنمایی جناب دکتر برهان بیگ زاده و جناب دکتر مجید سیاوشی در تاریخ 1402/04/25 ساعت 10:30 دفاع می کنند.

اساتید داور داخلی: دکتر مهدی نوید بخش / دکتر سیاوش کاظمی راد

اساتید داور خارجی: دکتر حسین نجات پیشکناری دکتر ملیکه نبئی

بر اساس شواهد علمی، به نظر می رسد اثر گذاری بر روی توزیع فشار و تنش مکانیکی بافت تومور، فرآیند دارو رسانی، تغذیه، رشد، گسترش و مرگ توده های تومور ی و سلول های سرطانی را دستخوش تغییر کرده و شاید بتوان با استفاده از ابزار های نوین، راه حلی خلاقانه برای درمان بافت های سرطانی پیشنهاد نمود. در این راستا اگر سیستم های بیومغناطیسی به عنوان یک ابزار نوین قلمداد شوند، از جمله روش های نوآورانه ای که برای اعمال تغییراتی بر توزیع تنش مکانیکی و فشار بافت تومور، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، استفاده از همین سیستم ها است.
با بررسی منابع موجود، آنچه به عنوان یک خلاء علمی در ارتباط با تنش بیومکانیکی و نیروهای مغناطیسی احساس می شود، این است که تا کنون بیشتر تحقیقات، به صورت آزمایشگاهی و تجربی انجام شده و مدلسازی ریاضی و شبیه سازی نرم افزاری بسیار کمی در این زمینه صورت گرفته است، در حالی که به نظر می رسد برای اینکه بتوان به کمک روش های مهندسی پزشکی، تجهیزات و روش های پزشکی جدیدی طراحی کرده و تولید نمود، قطعاً لازم است که ریاضیات حاکم بر مسئله تا حد امکان مطالعه گردد. همچنین در پژوهش هایی که تاکنون انجام شده است، اولاً اعمال نیرو و تنش مغناطیسی عمدتاً در ابعاد میکرومتری صورت گرفته و به این فرآیند در ابعاد ماکرومتری کم تر پرداخته شده؛ ثانیاً این اعمال تنش مغناطیسی مبتنی بر خواص پارامغناطیسی برخی از سلول های بدن بوده است و لذا در مواردی که سلول های زنده فاقد این خاصیت بوده و یا از خاصیت مغناطیسی کمی برخوردار باشند اعمال نیرو و ایجاد تنش مغناطیسی با محدودیت مواجه می گردد؛ ثالثاً ارائه مدل های ریاضی یا شبیه سازی های عددی که قادر باشد ویژگی های منبع میدان مغناطیسی از قبیل چگالی میدان مغناطیسی یا مغناطش موضعی و یا ابعاد و شکل هندسی منبع میدان مغناطیسی را به تنش مکانیکی بافت تومور، با هدف بهینه سازی مرتبط سازد، کم تر مشاهده شده است. با توجه به آنچه بیان شد، در این پژوهش، دو شبیه‌سازی عددی دوبعدی و یک مدل‌سازی ریاضی سه‌بعدی، مربوط به تاثیر فشار اسمزی و تأثیر میدان مغناطیسی ساکن، بر تنش مکانیکی در بافت تومور متخلخل الاستیک مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
واژه‌های کلیدی: تنش بافت تومور، چگالی میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی، مدل تعامل سیال-جامد متخلخل الاستیک، مدل سازی ریاضی-تحلیلی، شبیه سازی نرم افزاری-عددی، آپوپتوزیس و نکروزیس.

خبرهای اخیر


فهرست