دانشجوياني كه در هفته جاري سيمنار خود را ارائه دادند حتما بايد تا پايان وقت روز جمعه ٢٥ خرداد ١٤٠٣ فايل نهايي
سمينار خود را در سامانه كتابخانه مركزي آپلود نمايند.

فایل آموزش بارگذاری در سامانه

خبرهای اخیر


فهرست