دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1401

کلیه دانشجویان محترم ورودی 1401 میتوانند از طریق لینک ذیل به اطلاعیه مربوط به گزارش پیشرفت دسترسی داشته باشند.

لینک اطلاعیه 

خبرهای اخیر


فهرست