قابل توجه دانشجویان پردیس

نحوه شرکت در کلاس دروسی که هنوز به حد نصاب ظرفیت تشکیل کلاس نرسیده اند

بدین وسیله به اطلاع دانشجویانی که دروس زیر را اخذ نموده اند می رساند که با توجه به این که این دروس هنوز به حد نصاب لازم جهت تشکیل نرسیده اند فعلا در کلاس های گروه های روزانه شرکت نمایند.

  • ایزار شناسی و ماشین کاری دکتر داودی
  • طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر پیشرفته دکتر نیکنام
  • ارتعاشات پیشرفته (سیستم های ممتد) دکتر طالبی توتی

برنامه دروس ارائه شده گروه روزانه در سایت دانشکده موجود میباشد.

خبرهای اخیر


فهرست