اطلاعیه انتخاب استاد راهنمای سمینار

بدینوسیله به استحضار دانشجویان ورودی 1400 دوره های پردیس و مجازی که تاکنون استاد راهنمای سمینار خود را انتخاب نکرده اند می رساند در صورتی که تا شروع انتخاب واحد ترم آتی ( تاریخ 10 بهمن ماه 1400) استاد راهنمای خود را مشخص ننمایند، قادر به انتخاب واحد برای نیمسال بعدی نخواهند بود. این دسته از دانشجویان می بایست جهت انتخاب استاد راهنما به اساتیدی که دارای ظرفیت هستند (لیست بروز شده)، ایمیل ارسال نموده و رونوشت ایمیل را به منظور پیگیری به ایمیل دفتر تحصیلات تکمیلی (meg_office@mecheng.iust.ac.ir) ارسال نمایند.

 

 

 

خبرهای اخیر


فهرست