جناب آقای مهندس امین روزبه دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، از رساله خود با عنوان «تحلیل تجربی و عددی منحنی های حد شکل‌دهی ورق های دو لایه Al/Mg تهیه شده توسط فرآیند نورد»‏‎ ‎به راهنمایی آقایان جناب دکتر محمد صدیقی و جناب دکتر رامین هاشمی در تاریخ 1401/09/30 ساعت 09:30 دفاع خواهد کرد‎.

اساتید داور داخلی: دکتر رضا معدولیت / دکتر بهنام داوودی

اساتید داور خارجی: دکتر ابوالفضل معصومی / دکتر مصطفی کتابچی

چکیده رساله:

امروزه با توجه به تأثیر کاهش وزن وسایل نقلیه در انتشار کمتر گاز دی اکسید کربن و در نتیجه بقای محیط زیست، تلاش های فراوانی جهت استفاده از فلزاتی با دانسیته پایین انجام شده است. منیزیوم و آلیاژهای آن دارای مزایایی همچون چگالی پایین و استحکام مخصوص بالا و عیوبی مانند مقاومت به خوردگی پایین و چکش¬خواری کم در دمای محیط می باشد. به منظور توسعه کاربردهای آلیاژهای منیزیوم، از اتصال آن با آلیاژهای آلومینیوم استفاده می شود. در این پژوهش به بررسی رفتار فصل مشترک ایجاد شده با پیوند نوردی و تعیین خواص مکانیکی و حد شکل‌دهی ورق دو لایه Al/Mg به صورت تجربی و عددی پرداخته شده است. در این راستا نمونه هایی از ورق کامپوزیتی Al/Mg در دو نسبت کاهش 40% به عنوان کمترین نسبت کاهش برای برقراری پیوند بین آلومینیوم و منیزیوم و 55% جهت مقایسه دو نسبت کاهش تهیه گردید. نتایج آزمون خواص مکانیکی نشان می دهد که با افزایش نسبت کاهش (در ساخت ورق با یک پاس) استحکام تسلیم، استحکام نهایی، درصد ازدیاد طول و میزان FLD0 به ترتیب 28%، 23%، 27% و 10% کاهش یافته است. در نسبت کاهش 55%، عملیات حرارتی آنیل در دمای C˚400 به مدت 1 ساعت نسبت به حالت اولیه پس از ساخت، حاکی از رشد 123% در ضخامت لایه نفوذی می باشد. به علاوه نشان داده شد که در نسبت کاهش بزرگ، ساخت ورق با دو پاس و تغییر مسیر بارگذاری به شیوه نورد متقاطع سبب ارتقا استحکام نهایی کشش، میزان کرنش نهایی و FLD0 به میزان 15%، 30% و 16% نسبت به حالت تک پاس گردیده است. تحلیل عددی حد شکل‌دهی با در نظر گرفتن خواص لایه نفوذی در فصل مشترک و به کمک مدل ناحیه چسبان انجام گرفت. نتایج بدست آمده روشن ساخت که استفاده از مدل فوق با دقت بسیار خوبی قادر به پیش بینی خواص مکانیکی و حد شکل‌دهی کامپوزیت دو لایه آلومینیوم/منیزیوم می باشد به گونه ای که میزان خطا در استحکام نهایی کشش، کرنش در لحظه جدایش و کرنش شکست به ترتیب 2%، 7% و 7/6% است. همچنین بیشینه و کمینه اختلاف در مقایسه بین نتایج عددی و تجربی در همه کرنش های حدی در آزمون ناکازیما، 67/6% و 1/1% می باشد.

کلمات کلیدی:

کامپوزیت آلومینیوم/منیزیوم، نورد دو لایه، فصل مشترک پیوندی، آنیل کردن، دیاگرام حد شکل‌دهی، المان محدود

خبرهای اخیر


فهرست