جشن معارفه دانشجویان نوورود دانشکده مهندسی مکانیک

هر سال به مناسبت پذیرش دانشجویان جدید الورود در دانشکده، جشنی با حضور استادان و دانشجویان نوورود با هدف معرفی دانشکده و ظرفیت های موجود و افق های قابل دستیابی برای این دانشجویان برگزار می شود. در جشن معارفه ورودی های سال ١۴٠١ که به همت دفتر فرهنگی دانشکده مکانیک برگزار شد، ابتدا دکتر طاهری، ریاست سابق دانشکده، ضمن تبریک به دانشجویان نوورود، به ارائه توضیحاتی نسبت به رشته و محیط دانشکده پرداختند. سپس دکتر شهبازی، دکتر عابدینی، دکتر پورانصاری و دکتر اشرفی به پرسش های دانشجویان پاسخ داده و در انتها با برگزاری مسابقه ای علمی، برنامه جشن به پایان رسید.

 

خبرهای اخیر


فهرست