اطلاعیه ارائه سمینار (ورودیهای 1400) کارشناسی ارشد

دانشجویان محترم ورودی 1400مقطع کارشناسی ارشد، میتوانند از طریق لینک های زیر اطلاعیه های مربوطه را مشاهده کنند. دانشجویان توجه داشته باشند که کلیه سمینارها به صورت آنلاین و در بستر آزمایشگاه مجازی اساتید (طبق جداول زیر) برگزار خواهد شد.

 ارائه آذرماه ورودیهای 1400 (بیومکانیک)

 ارائه آذرماه ورودیهای 1400 (سایر گرایشها)

دانشجویان توجه داشته باشند که کلیه سمینارها به صورت آنلاین و در بستر آزمایشگاه مجازی اساتید (طبق جداول) برگزار خواهد شد.

خبرهای اخیر


فهرست