براساس مصوبه مورخ 1401/08/23 هیأت ممیزه دانشگاه، جناب آقای دکتر مهدی مقیمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض نموده و برایشان توفیقات روزافزون از خداوند متعال خواستاریم.

1401/09/01

خبرهای اخیر


فهرست