براساس مصوبه مورخ 1401/12/08 هیأت ممیزه دانشگاه، جناب آقای دکتر منصور علیزاده عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض نموده و برایشان توفیقات روزافزون از خداوند متعال خواستاریم.

1402/01/16

خبرهای اخیر


فهرست