قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99 – روزانه و نوبت دوم

مطابق نامه جناب آقای دکتردلیری معاون محترم آموزشی دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 99 حداکثر تا پایان نیمسال پنجم تحصیلی (ورودیهای مهر تا 1401/11/30 و ورودیهای بهمن تا 1402/06/31) فرصت دارند از پایان نامه خود دفاع نمایند. دانشجویان کارشناسی ارشدی که در دوره دکتری مهر 1401 پذیرفته می شوند حتما باید تا تاریخ 1401/06/31 دفاع نمایند. در غیر اینصورت از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر منع خواهند شد. خواهشمند است برای انجام پایان نامه خود به تاریخ های فوق توجه نمایید.

خبرهای اخیر


فهرست