یکسال از کوچ نابهنگام همکار ارجمند، مرحوم دکتر حمید احمدیان، می‌گذرد و هنوز باور نداریم رفتنش را … یاد او که همواره مهربان بود و آرام، تا همیشه گرامی باد.

به آرزو نرسیدیم و دیر دانستیم
که راه دورتر از عمر آرزومند است

خبرهای اخیر


فهرست