قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی 99 

دانشجویان ورودی ۹۹ کارشناسی ارشد که به دلیل کسری مدرک تحصیلی مقطع قبل در سیستم گلستان منع ثبت نام دارند. می بایست فرم تعهد رفع نقص مدارک را تکمیل نموده تا امکان انتخاب واحد در بازه ی ثبت و اخذ را داشته باشند. لازم به ذکر است که در صورت عدم تکمیل مدارک تا پایان نیمسال دانشکده مجاز به حذف واحدهای اخذ شده توسط ایشان خواهد بود.

 

خبرهای اخیر


فهرست