اعضای هیئت علمی گروه تبدیل انرژی

فیلتر

دکتر مجید سیاوشی، دانشیار

ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری
جریان چندفازی در محیط‌های متخلخل
شبیه‌سازی جریان سیال در مخازن نفت و گاز

دکتر سپهر صنایع، استاد

مدل‌سازی و بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی
انرژی‌های تجدیدپذیر
سیستم‌های نوین تبدیل انرژی

فهرست