ممتازین آموزشی ورودی 1399 گروه هوافضا
رتبه نام و نام خانوادگی معدل استاد راهنما تصویر
رتبه اول سيدصالح حسيني هرندي  18.96 دکتر محمدی
رتبه دوم مجتبي صيادقنبري نژاد  18.8 دکتر طالبی
رتبه سوم مصطفي سلامتي قمصري  18.45 دکتر طالبی
         

 

فهرست