شبیه‌سازی جریان سوپر کاویتاسیون

کاویتاسیون تغییر فاز سیال مایع به بخار به علت کاهش فشار محلی در اثر سرعت موضعی بالا می باشد. در اثر کاویتاسیون حباب‌هایی در نقاط کم‌فشار ایجاد می شوند. انتقال این حباب‌ها توسط جریان سیال به نقاط پرفشار باعث فروپاشی حباب‌ها می‌گردد که این امر در نهایت باعث ایجاد نویز می شود. دستیابی به مدل مناسب در شبیه‌سازی امواج صوتی ناشی از کاویتاسیون به‌منظور شناسایی و کنترل این پدیده اهمیت بسیاری دارد. از آنجاکه صوت آکوستیکی بخشی از دینامیک جریان می باشد، معادلات بقاء جرم، مومنتوم و انرژی به عنوان معادلات پایه در تحلیل رفتار آکوستیکی پدیده کاویتاسیون و سوپرکاویتاسیون شناخته می‌شوند. مرکز نوآوری هیدروتک

 

خبرهای اخیر


فهرست