رویه‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی دانشجویان کارشناسی

 

مراحل اخذ کارآموزی

 

تعیین محل کارآموزی توسط دانشجو با توجه به زمینه‌های کاری مورد علاقه خود

تخصیص دانشجو به استاد راهنما مربوطه

پر کردن فرم “رزرو ظرفیت استاد کارآموزی” توسط دانشجو

تایید فرم رزرو ظرفیت توسط استاد راهنما مربوطه

ثبت نام دانشجو برای کارآموزی توسط دانشکده

تحویل “معرفی‌نامه کارآموزی” به دانشجو

ارسال گزارش کارآموزی دانشجو به کارشناس دانشکده

ارسال گزارش کارآموزی دانشجو توسط کارشناس دانشکده به استاد راهنما

بررسی گزارش ارسالی توسط استاد راهنما

مصاحبه حضوری استاد راهنما با دانشجو

ارسال نمره کارآموزی دانشجو توسط استاد راهنما به دانشکده

ثبت نمره کارآموزی دانشجو در سامانه گلستان

فهرست