نام درس  تعداد واحد نظری  عملی  جمع پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد
معارف اسلامی 1 2 34 34    
معارف اسلامی 2 2 34 34 معارف اسلامی 1 2
اخلاق اسلامی 2 34 34 متون اسلامی 2
انقلاب اسلامی 2 34 34 تاریخ اسلام 2
متون اسلامی 2 34 34    
فارسی 3 51 51    
زبان انگلیسی 3 51 51    
تربیت بدنی 1 1 34 34    
تربیت بدنی 2 1 34 34 تربیت بدنی 1 2
آموزش مهارت های زندگی 2 34 34    
اندیشه اسلامی 1 2 34 34    
اندیشه اسلامی 2 2 34 34 اندیشه اسلامی 1  
انسان در اسلام 2 34 34    
حقوق اجتماعی در اسلام 2 34 34    
فلسفه اخلاق 2 34 34    
آیین زندگی 2 34 34    
عرفان عملی 2 34 34    
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 34 34    
تاریخ امامت 2 34 34    
تفسیر موضوعی قرآن 2 34 34    
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2 34 34    
  42 680 68 748    
فهرست