به اطلاع می رساند دانشجویانی که فازصفر را در نیمسال اول 1400 اخذ نموده اند می بایست فرم را در سایت دانشکده در قسمت فرمهای آنلاین تکمیل نمایند. همچنین تاریخ دفاع از فازصفر روزهای یکشنبه 1400/10/05 و سه شنبه 1400/10/07 از ساعت 12 لغایت 12/45 به سایت LMS کلاس فازصفر خانم دکتر پورانصاری مراجعه نمایند.
در صورت عدم حضور در تاریخ مذکور عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

 

فاطمه بختیاری

کارشناس آموزش دانشکده مهندسی مکانیک

 

فهرست