برنامه امتحاني نيمسال دوم 1403 – 1402 تحصيلات تکميلي (پردیس و مجازی)

دانشجویان محترم مقطع تحصيلات تکميلي (پردیس و مجازی)می توانند از طریق لینک زیر به برنامه امتحاني نيمسال دوم 3140 – 2140 دسترسی داشته باشند.

برنامه امتحاني نيمسال دوم 1403 – 1402 تحصيلات تکميلي (پردیس و مجازی)

خبرهای اخیر


فهرست