انستیتو توربین گاز و دانشکده مهندسی مکانیک در راستای طرح همکاری
با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر‌مقیم (بنیاد ملی نخبگان) برگزار می کنند:

سخنرانی علمی (وبینار):

بکارگیری سوخت‌های کم کربن و تجدید پذیر در توربین های گازی سایز کوچک برای دستیابی به سیستم انرژی کربن صفر

Introducing Low Carbon Fuels into Micro Gas Turbine Systems for Transmission to Net Zero

ارئه توسط جناب آقای پروفسور حمیدرضا گوهری
استاد دانشگاه استفوردشایر انگلستان

Prof. Hamidreza Gohari Darabkhani
Professor of Low Carbon & Renewable Energy Systems,
Department of Engineering, Staffordshire University

دوشنبه 18 مرداد ماه 1400، ساعت 16:۰۰

لینک ثبت نام رایگان:

http://igtn.ir/wb21

 

شرکت در جلسه برای عموم آزاد است.

خبرهای اخیر


فهرست