دکتر مجیدرضا آیت اللهی به عنوان استاد برجسته کشور در رشته مهندسی مکانیک از طرف فرهنگستان علوم انتخاب شد. دانشکده مهندسی مکانیک این انتخاب شایسته را به ایشان و جامعه دانشگاهیان تبریک می گوید.

تاریخ خبر: 1399

خبرهای اخیر


فهرست