دکتر سیدمصطفی حسینعلی پور به عنوان استاد برجسته کشور در رشته مهندسی مکانیک از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران انتخاب شد. دانشکده مهندسی مکانیک این انتخاب شایسته را به ایشان و جامعه دانشگاهیان تبریک می گوید.

تاریخ خبر: 1399

خبرهای اخیر


فهرست